NOOI

Edit Template

1. Algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) hebben de volgende termen de volgende betekenis:

– De klant (jij): De natuurlijke of rechtspersoon die met Nooi een overeenkomst aangaat.

– Nooi: eenmanszaak, gevestigd te Schotelstraat 3, 3290 Diest, België, ingeschreven in het Handelsregister van Leuven onder nummer BE 0654.914.801.

– Overeenkomst: De overeenkomst tussen Nooi en de klant, op grond waarvan Nooi diensten levert aan de klant.

– Diensten: De diensten die Nooi aan de klant levert, zoals horeca, workshops en verhuur van de eventlocatie.

– Website: De website van Nooi, te vinden op https://www.nooi.be.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Nooi, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Door het plaatsen van een bestelling (waaronder inschrijven voor een evenement) accepteert de klant deze verkoopvoorwaarden.

Artikel 2: Bepalingen

Wanneer deze voorwaarden verdere bepalingen of informatie vereisen, kunnen deze worden opgenomen in de overeenkomst. De klant kan deze steeds opvragen en raadplegen. 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen Nooi en de klant komt tot stand door het sluiten van een overeenkomst via de website, per e-mail of telefonisch. Onder een overeenkomst wordt eveneens verstaan het inschrijven voor een evenement via het invullen van een formulier.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

Nooi zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van de redelijke vakbekwaamheid uitvoeren. Nooi is verplicht om de diensten te leveren op de overeengekomen datum, tijd en locatie. De klant is verplicht om alle nodige informatie en medewerking te verlenen die Nooi nodig heeft om de overeenkomst uit te kunnen voeren.

Artikel 5: Prijzen

Nooi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Indien de prijzen worden gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6: Betaling

Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Betaling van consumpties ter plaatse dient onmiddellijk te gebeuren, tenzij anders overeengekomen. Bepaalde boekingen via de website vereisen ook een onmiddellijke betaling op het moment van overeenkomst. In geval van niet-betaling binnen de gestelde termijn, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. Nooi heeft het recht de factuur te verhogen met een forfaitair schadebeding van 10% van het factuurbedrag en verwijlintresten aan het tarief van de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Nooi behoudt zich het recht voor om verdere leveringen of diensten op te schorten totdat de klant alle openstaande bedragen heeft voldaan.

Betaling van facturen gebeurt via overschrijving. Betaling op de website gebeurt via Stripe. Deze betaling wordt verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: “Stripe”). Stripe behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren en deze betaalmethode af te wijzen als de kredietcontrole negatief is. Voor hun specifieke verkoops- en privacyvoorwaarden verwijzen we naar hun website. Voor betalingen van consumpties ter plaatse kan je gebruik maken van cash, of via bankkaart/QR-code via betaalprovider CCV. Ook voor hun specifieke verkoops- en privacyvoorwaarden verwijzen we naar hun website. 

Artikel 7: Annulering

De klant heeft het recht om de overeenkomst te annuleren tot 14 dagen voor de datum van de dienstverlening. Annulering dient schriftelijk te geschieden per e-mail of per post. Indien de klant de overeenkomst annuleert binnen 14 dagen voor de datum van de dienstverlening, is hij 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien de klant de overeenkomst annuleert op of na de datum van de dienstverlening, is hij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. Nooi behoudt het recht om elke activiteit of overeenkomst te annuleren. In dat geval zal de betaling van de klant worden terugbetaald.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de diensten en materialen van Nooi behoren toe aan Nooi. De klant mag de diensten en materialen van Nooi uitsluitend gebruiken voor eigen gebruik. Het is de klant niet toegestaan om de diensten en materialen van Nooi te kopiëren, te verveelvoudigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nooi.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Nooi is niet aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade, gevolgschade of schade aan derden die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Nooi is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de door de klant betaalde prijs voor de betreffende dienst.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen Nooi en de klant is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen Nooi en de klant zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Leuven.

Artikel 11: Wijzigingen

Nooi behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de voorwaarden zullen per e-mail aan de klant worden meegedeeld. Indien de klant niet akkoord is met de gewijzigde voorwaarden, heeft hij het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na de datum van de mededeling van de wijzigingen. De klant verbindt zich ertoe de geleverde diensten te betalen binnen de 14 dagen na factuurdatum. In geval van niet-betaling van de factuur binnen deze termijn, wordt deze van gerechtswege en zonder dat er ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% en verwijlintresten aan het tarief van de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven gemachtigd de geschillen te beslechten en enkel de Belgische wetgeving van toepassing.

Artikel 12: Overmacht

Nooi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Privacy

Artikel 1: Ons privacybeleid

Nooi geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Nooi. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/05/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over ons privacybeleid kan je contact opnemen met ons, je vindt onze contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Artikel 2: Gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting en e-mail

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van One.com. One.com verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. One.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. One.com is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. One.com heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Nooi op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Nooi. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Artikel 3: Fotografie en video-opnames

Er kunnen groeps- of individuele spontane foto’s of video-opnames gemaakt worden tijdens onze activiteiten. Sommige van deze foto’s en video-opnames kunnen gepubliceerd worden in diverse media, zoals sociale media of nieuwsbrieven. Gewoonlijk gaat het over niet-gerichte sfeerbeelden. Hiervoor geef je impliciet toestemming door het akkoord gaan met dit privacybeleid. Je hebt steeds het recht om aan te geven dat je niet wenst te worden gefotografeerd of gefilmd, en/of dat deze beelden niet mogen worden gepubliceerd. Je kunt ook een verzoek doen om foto’s en video-opnames van jezelf van onze website, sociale netwerken en archief te laten verwijderen, door contact op te nemen via onderstaande gegevens.

Artikel 4: Cookieverklaring

Deze website maakt  gebruik van cookies om de functionaliteit en prestaties van de website te verbeteren en om jouw gebruikerservaring te optimaliseren. Onze website bevat ook cookies van derde partijen. Dit kunnen bijvoorbeeld sociale mediaknoppen zijn die door externe partijen worden aangeboden. Het gebruik van deze cookies valt onder het privacy- en cookiebeleid van de desbetreffende derde partij. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt het gebruik van cookies beheren en instellen via de instellingen van jouw webbrowser. De meeste browsers bieden de mogelijkheid om cookies te weigeren of te verwijderen. De manier waarop je dit kunt doen, verschilt per browser. Nooi behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. We raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Artikel 5: Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Artikel 6: ReCAPTCHA

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

3. Contactgegevens

Nooi

Schotelstraat, 3 3290 Belgium T 0496 67 23 61 E zin@nooi.be O 0654 914 801

Contactpersoon voor privacyzaken

Thomas Goyvaerts

Logo Nooi met zwarte kolibrie
Nooi | Schotelstraat 3, 3290 Diest | 0496 67 23 61
Edit Template